ทรงพระเจริญ

 

ประวัติสถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง

 

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง   แต่เดิมเป็นที่พักสายตรวจประจำตำบลบ้านแก่ง   
อยู่ในเขตรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง  
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  หน้า 5  เล่มที่ 107
ตอนที่ 220 ลงวันที่ 31  ตุลาคม  2522 
มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา   และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  2 ตำบล 
คือ ตำบลบ้านแก่ง  และตำบลสารจิตร
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ที่ 2 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
มีเนื้อที่ 4 ไร่ 64.7 ตารางวา ติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1624
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยประมาณ 60 กิโลเมตร

ประวัติสถาน
เดิมเป็นที่พักสายตรวจประจำตำบลบ้านแก่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ศรีสัชนาลัย ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง เมื่อ  พุทธศักราช 2533
ได้รับการสนับสนุน จากยูซ่อม สร้างเพื่อเป็นที่พักสายตรวจ
ในที่ดินราชพัสดุุีุุ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หน้า 5 เล่มที่  107  ตอนที่ 220  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2533 
กำหนดให้มี นายตำรวจระดับสารวัตร เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล
และมีอำนาจ สอบสวนในคดีอาญาทั้งปวง  ในเขตพื้นที่ 2 ตำบล
คือ ตำบลสารจิตร และ ตำบลบ้านแก่ง
ให้มีอัตรากำลัง อนุญาต สารวัตร 1 นาย พนักงานสอบสวน 4 นาย
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 1 นาย ชั้นประทวน 51 นาย

มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล  27 หมู่บ้าน  มีพื้นที่  รวม 550 ตารางกิโลเมตร


 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง

ลำดับ
ยศ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. - พ.ศ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ร.ต.อ.

ร.ต.อ.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

วัลลภ

เลิศ

ปราโมทย์

วีระเดช

เกษม

พิษณุ

สุพัฒน์

บรรจบ

สมชาย

เดชาวัตร

ประยงค์

ปฏิภาณ

ดิลก

เจียงจันทร์

ชัยบรรณ

บัวศรี

รัตน์โชติทีปกร

สีจ๊ะแปง

พิมพิสุทธิ์

อาจทอง

เขียวสะอาด

ชำนิ

ศิริกัญตา

ฟักทอง

ประภัสสร

พันธุ์ผึ้ง

2533 - 2534

2534 - 2536

2536 - 2537

2537 - 2539

2539 - 2540

2540 - 2542

2542 - 2543

2543 - 2545

2545 - 2547

2547 - 2549

2549 - 2549

2550 - 2551

2551 - ปัจจุบัน

 

 

 

 


 

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 0-5567-5105-6 E-mail [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซด์ จ.ส.ต.หญิง พิมพ์ลภัส ปลื้มจิตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ โทร. 0-5567-5644 E-mail [email protected]